Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte i Stockholm-Sergel Rotaryklubb

« Alla Evenemang

2020-12-10 @ 19:00 20:00

Härmed kallas du till årsmöte i Rotary Stockholm-Sergel den 10 december 2019 klockan 19.00. Mötet kommer att ske digitalt och ni kommer att få länk via ClubAdmin.

Preliminär dagordning

 • Mötets öppnande och röstlängd
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Godkännande av dagordning
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Presentation av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 • Framläggande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 • Föredragande av revisionsberättelse 
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
  • Fastställande av antalet styrelseledamöter
  • Val av funktionärer som enligt Rotary internationals grundlag och stadgar ska ingå i styrelsen
  • Eventuellt val av ytterligare styrelseledamöter
 • Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret
 • Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 • Behandling av, av styrelsen framlagda ärende för Gustav Rudbergs fonder
  • Bokslut och verksamhetsberättelser
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av styrelse
  • Revisorer
 • Övriga frågor

Stockholm den 26 november 2020

Styrelsen