Vattenprojekt i Myanmar (Burma)

Vattenförsörjningsprojekt vid barnhem i Myanmar (Burma) i Asien

INLEDNING

Sedan drygt fyra år arbetar Rotaryklubbarna Stockholm-International, Stockholm-Sergel och Stockholm-Ladugårdslandet tillsammans i olika internationella projekt. Samarbetet handlar dels om att planera och genomföra de internationella projekten och dels om att bidra till att skapa intäkter så att projekten kan genomföras. Hittills har ett vattenreningsprojekt i Thailand för handikappade barn och ungdomar genomförts och ett projekt om mödra- och barnhälsovård i Mali i Afrika har planerats, finansierats och kommer att genomföras. 

Vattenförsörjningsprojekt vid barnhem i Myanmar (Burma)

För att skapa intäkter har tre kulturvandringar på Djurgården anordnats (den fjärde kulturvandringen i april 2015 är under planering) och en konsert i Odd-Fellow-huset, till förmån för Mali-projektet, har anordnats. Matching Grant-bidrag och bidrag från Rotarys Stockholmsdistrikt har sökts och beviljats till Thailands- och Mali-projektet. Dessutom fick Mali-projektet medel till en förstudie från Forum Syd och Thailandsprojektet fick ett bidrag från Fonden för Internationellt Utvecklingssamarbete. Medel från kulturvandringen 2015 kommer att täcka upp det som fattas till finansieringen av vattenprojektet i Myanmar. 

Nöden och behoven av stöd är omfattande på många håll i världen. Således är det inte svårt att finna projekt, men det är angeläget att stödja projekt där det finns en potentiell chans till att stödet når fram, blir verkningsfullt och långsiktigt.

Sedan ett par år tillbaka har ett vattenprojekt i Myanmar (Burma) diskuterats i den internationella gruppen. Nu närmar sig projektet sitt genomförande och förhoppningsvis finns ett vattenreningssystem vid ett barnhem i Myanmar (Burma) sommaren 2015 sponsrat av våra tre klubbar. I det följande beskrivs syftet med projektet, Myanmararbetsgruppens medlemmar, samarbetspartners i projektet och genomförande. Landet heter sedan 1989 Myanmar och inte Burma. Ibland kallas Myanmar Burma i alla fall, men landet heter, som sagt, numera Myanmar.

SYFTET MED PROJEKTET

Syftet med projektet är att förse ett barnhem i Myanmar, för föräldralösa barn och ungdomar, med vatten året runt. Vattenreningssystemet, och med tillhörande utrustning för att på ett smidigt sätt få tillgång till vattnet, kostar 9.000 USD. Arbetet sker under överinseende av våra samarbetspartners (se nedan) i projektet. Det finns idag mycket kunskap om att iordningsställa denna form system av och göra det på ett sådant sätt att konstruktioner mm håller långsiktigt. Arbetet har pågått sedan ca 2005 på olika håll i Myanmar och ca 30 vattenreningssystem har färdigställts vid barnhem i Myanmar. Åtskilliga fler behövs; behovet är oerhört stort. Ev underhållsarbete kan utföras lokalt.  

Tillgång till vatten är något av det viktigaste för ett barnhem i ett enormt varmt land. Det betyder att barn såväl som personal aldrig behöver oroa sig för att få tillräckligt med dryck, vatten för matlagning, möjlighet att hålla sig rena och att tvätta kläder. Det kommer också att finnas vatten för att odla överlevnadsgrödor. 

MYANMARARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR

Inom ramen för den internationella gruppen bildades en arbetsgrupp för Myanmar redan 2012. Ordförande då var Herman Essén, Stockholm-Ladugårdslandet och ledamöter Ann O Andersson, Stockholm-Sergel och Christina Tillfors, Stockholm-Ladugårdslandet. Herman avgick under 2014, Christina Tillfors tillträdde som ordförande och Art Kosol, Stockholm-International, som ledamot. I början av 2015 kommer Ann O Andersson att överta ordförandeklubban. Christina Tillfors kvarstår som ledamot. Art Kosol kvarstår som ledamot.

SAMARBETSPARTNERS I PROJEKTET 

Rotary fanns representerat i Myanmar fram till 1977, men förbjöds då att existera i landet. På senare år har det skett en islossning, vilket ledde fram till att en Rotaryklubb chartrades i Yangon andra halvåret 2014. Myanmararbetsgruppen fick för ett par år sedan kontakt med svensken Carl-Wilhelm Stenhammar, Rotarys världspresident 2005-2006. Han hade i sin kapacitet som Rotarys världspresident möjlighet att stödja och bidra med finansiella medel till vattenförsörjningsprojekt vid barnhem i Myanmar. Han var otroligt engagerad i detta arbete och uppmuntrade oss att kontakta Mr J T Warring, medlem i Rotary number five i Los Angeles. Denne man var och är en eldsjäl att genomföra vattenprojekten i Myanmar. J T Warring har också etablerat ett samarbete i vattenreningsprojekten med en Rotaryklubb i Thailand, Rotary Club of Maesai. J T Warring tillbringar ungefär halva året i Los Angeles och halva året i Myanmar. 

Som nämndes ovan chartrades en Rotaryklubb först andra halvåret 2014 i Myanmar. Detta innebar att det inte fanns någon Rotaryklubb att samarbeta med i Yangon när vi startade projektet; inte heller gick det att söka Matching Grant. De beslut som fattades i den internationella gruppen var att vi skulle sponsra ett vattenreningsprojekt vid ett barnhem någonstans i Myanmar. Detta skulle ske genom kontakterna med J T Warring. Carl-Wilhelm Stenhammar har kontinuerligt informerats. I ett senare skede skall kontakt tas med Rotaryklubben i Yangon för att undersöka om, och i så fall med vilka projekt, som ett samarbete skulle kunna etableras.  

AVSLUTNING

Vattenreningsprojektet har en hemsida myanmarwater.org. På denna hemsida finns mer information.

Vår överenskommelse med J T Warring är att våra tre klubbar skall sponsra ett vattenreningssystem till en kostnad av USD 9. 000. Pengarna skall betalas ut i slutet av februari 2015. Byggnationen kommer att pågå mars-juni 2015. Vi har bett att om möjligt få sponsra ett vattenreningssystem vid ett barnhem som ligger så nära Yangon som möjligt eller i vare fall på en plats som det inte är alltför svårt att ta sig till. Förhoppningsvis kommer någon/några i internationella gruppen att så småningom besöka barnhemmet. En bricka kommer att sättas upp där det står att det är våra tre Rotaryklubbar som är sponsorer.

Stockholm 15 januari 2015,
Christina Tillfors

VATTENFÖRSÖRJNINGSPROJEKT VID BARNHEM I MYANMAR (BURMA) I ASIEN